Galaxien

 

   Messier      
       

M 33

M 49 / NGC 4535

M 51

M 59 / 60 / NGC 4647

4,5" Newton  2008/09

4,5" Newton  2015/04

12" ACF  2010/04

4,5" Newton  2010/03

 

M 64

 

M 65 / 66 / NGC 3628

 

M 81 / 82

 

M 81 /82

8" VC200L 2014/03

4,5" Newton  2012/05

4,5" Newton  2004/04

4,5" Newton 2013/03

 

M 86 / NGC 4438

 

M 87

 

M 101

 

M 104

8" R200SS  2008/02

4,5" Newton  2009/04

8" VC200L  2014/03

8" VC200L  2006/04

 

M 104

 

M 105 / NGC 3384

 

M 106

 

M 97 / 108

12" ACF  2010/04

8" VC200L  2014/02

8" R200SS  2008/04

4,5" Newton  2008/02

 

 

   NGC

NGC 253

NGC 404

NGC 891

NGC 2903

8" VCL200  2006/09

12" ACF  2010/09

12" ACF  2007/10

8 " VC200L  2017/02

 

NGC 3239

 

NGC 3718 / 3729

 

NGC 4206 / 4216

 

NGC 4435 / 4438

8 " VC200L  2017/02

8 " VC200L  2014/03

8 " VC200L  2014/03

12" ACF  2009/04

 

NGC 4631 / 4656

 

NGC 5363 / 5364

 

NGC 7317 - 7320

 

 

 

8" R200SS  2006/03

12" ACF  2010/04

12" ACF  2009/08

 

 

                                                                                                                                                         

   Andere Galaxien       
       

Abell 426

Abell 1656

Hickson 44

Hickson 44

8" VCL200  2010/11

4,5" Newton  2015/04

4,5" Newton  2010/03

8" VC200L  2013/03

 

IC 342

 

Markarian's Chain

 

Virgocluster

 

 

10" Lacerta Newton  2017/09

4,5" Newton  2013/04

4,5" Newton  2006/01

 

                                                                                                                                                                              

Home